Nowe Ogólne warunki sprzedaży CT ELTECH Sp. z o.o. już dostępne!

Ogólne warunki sprzedaży

Centrali Technicznej Eltech Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy

 

§ l.
Postanowienia ogólne

 1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
 1. OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży
 2. Sprzedawca – Centrala Techniczna Eltech Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (dalej CT Eltech),
  ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081787, o kapitale zakładowym 4.343.376,86 złotych, NIP 8842360401, REGON 891125941,
 3. Kupujący – jakikolwiek podmiot (osoba fizyczna lub prawna) krajowy lub zagraniczny, z którym łączą Sprzedawcę stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy, jak również jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym oraz podmiot, na którego zamówienie i koszt którego dostarczane są towary,
 4. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar staje się wymagalna,
 5. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym,
 6. Cennik – dokument Sprzedawcy zawierający zestawienie cen za poszczególne towary lub usługi,
 7. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów,
 8. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności,
 9. Przewoźnik – podmiot działający na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego wykonujący transport towarów handlowych do miejsca ustalonego w Umowie przez Strony.
 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca (nie będący konsumentem) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.
 3. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
 4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione przez Strony jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 5. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie lub w drodze elektronicznej mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 6. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWS nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień OWS.
 7. Niniejsze OWS są publikowane na stronie internetowej Sprzedawcy: http://www.eltech.com.pl.

§ 2.
Zawarcie umowy

 1. Informacje dotyczące towarów przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedawcy.
 3. Kupujący może składać zamówienia ustnie (w tym telefonicznie), pisemnie oraz drogą elektroniczną (mailową).
 4. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego.
 5. Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Potwierdzenia zamówienia Sprzedawca może dokonać w formie pisemnej, mailowej lub faksem, wskazując na istotne warunki umowy, tj. w szczególności: asortyment towarów, ilość, cenę, termin płatności, sposób i miejsce dostawy/odbioru towarów.
 6. W braku potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego, do zawarcia umowy dochodzi także wtedy, gdy pomimo braku potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia lub pozostawił towar objęty zamówieniem do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w zamówieniu lub nie później niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od dnia złożenia zamówienia. Wraz z dostarczonym towarem objętym zamówieniem wydawany jest Kupującemu dokument potwierdzający istotne warunki umowy.
 7. W przypadku zamówień złożonych ustnie (telefonicznie), dopuszcza się sytuację, w której do zawarcia umowy dochodzi w chwili przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia złożonego telefonicznie. Wraz z dostarczonym towarem objętym zamówieniem złożonym telefonicznie wydawany jest Kupującemu dokument potwierdzający istotne warunki umowy.
 8. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia (zastrzeżeniem ust 6 i ust 7).
 9. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 10. Sprzedawca nie pozostaje zobowiązany do realizacji zamówienia, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w wyniku działania Kupującego, osób trzecich, siły wyższej, sprzedaż towarów handlowych jest utrudniona, niemożliwa lub prowadzi do straty po stronie Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca informuje Kupującego o przyczynach braku możliwości zrealizowania zamówienia, oferując w miarę możliwość zrealizowania zamówienia w inny sposób.

§ 3.
Dostawa i odbiór towarów

 1. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego.
 2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi z magazynu Sprzedającego.
 3. Wszelkie ryzyka związane z towarami (w tym ryzyko utraty, uszkodzenia lub ubytku) przechodzą na Kupującego z chwilą ich odebrania z magazynu Sprzedawcy lub wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi.
 4. Kupujący stwierdza odbiór towaru przez podpis upoważnionej osoby na stosownie do okoliczności na fakturze VAT, na dowodzie WZ lub dokumencie przewozowym.
 5. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu (integralność opakowania i inne widoczne szkody), a także spisania w momencie dostawy, w obecności przewoźnika, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie automatycznie nie będzie uwzględniona.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówienie. W zakresie zgodności dostawy z zamówieniem Kupujący, pod rygorem utraty dalszych roszczeń, zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić Sprzedawcy zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
 8. Jeżeli Sprzedawca opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie opóźnionej dostawy lub pozostałych niezrealizowanych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania z tytułu niezrealizowanych w terminie dostaw. Prawo do odstąpienia od Umowy nie dotyczy jednak dostawy towarów handlowych specjalnych wykonanych według wymogów Kupującego. W zakresie wyżej wskazanych towarów handlowych Strony zobowiązane są do współdziałania celem ustalenia nowego terminu realizacji dostawy. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu opóźnień i z tytułu nieterminowego dostarczenia towarów i ogranicza się do wysokości rzeczywistej straty Kupującego (damnum emergens), jednak nie większej niż wartość zamówienia lub towaru, co do których powstaje nieterminowość w dostawach.
 9. Kupujący ponosi koszty dostaw (przesyłki) towaru do miejsca wskazanego podczas składania zamówienia, chyba że Sprzedający ustali z Kupującym inne zasady ponoszenia kosztów dostaw.
 10. Zwroty towaru dopuszczane są jedynie na podstawie odrębnego porozumienia Sprzedającego  z Kupującym. Kupujący ponosi koszty zwrotu, chyba że Sprzedający ustali z Kupującym inne zasady ponoszenia kosztów zwrotów. 

§ 4.
Siła wyższa

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa). Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, pożar, powódź, zalanie, epidemie i inne niezwykłe, gwałtowne zjawiska pogodowe.
 2. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie odstąpić od umowy.
 3. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

§ 5.
Gwarancja i rękojmia

 1. Sprzedawca oświadcza, że sprzedane towary objęte są gwarancją producenta jedynie, gdy producent udzieli takiej gwarancji. Sprzedawca nie udziela gwarancji jako sprzedawca.
 2. Sposób i termin realizacji uprawnienia z tytułu gwarancji określają dokumenty gwarancyjne producenta.
 3. Sprzedawca udostępni Kupującemu na jego żądanie informacje i dokumenty gwarancyjne niezbędne do dochodzenia praw z gwarancji o ile ich udostępnienie nie nastąpiło wraz z towarem lub nie są zawarte na stronie internetowej producenta.
 4. W przypadku braku gwarancji producenta, w razie stwierdzenia wady fizycznej towaru, Kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na rzecz towar wolny od wad albo jeżeli jest to uzasadnione właściwościami towaru jego naprawa. Dalej idąca odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zostaje wyłączona. Kupującemu przysługuje roczny termin do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi przy sprzedaży, liczony od dnia wydania rzeczy.

§ 6.
Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Kupującego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę. W takich przypadkach Kupujący może żądać naprawienia poniesionej w związku z tym szkody tylko do wysokości rzeczywistej straty poniesionej przez Kupującego (damnum emergens), jednak nie więcej niż do wysokości ceny wadliwego towaru.
 2. W żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, polegające na utracie przez Kupującego korzyści, które ten uzyskałaby, gdyby szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za szkody pośrednie, szczególne, moralne, wtórne lub uboczne (w tym straty handlowe, utratę spodziewanych zysków, stratę spowodowaną przerwami w działaniu lub zwiększone koszty działania, bądź inne szkody pośrednie).
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

§ 7.
Płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym na fakturze.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy podanego na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.
 3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w określonym na fakturze terminie, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych a niezrealizowanych następnych zamówień.
 4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedawcę do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedawca może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego. Ponadto, w przypadku kontynuowania dalszej sprzedaży Sprzedawca może jednostronnie określić nowy termin płatności.
 5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych wobec Sprzedawcy.
 6. Na warunkach indywidualnie określonych, Sprzedawca może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego (odroczonego terminu płatności). Udzielenie kredytu poprzedzone będzie oceną ryzyka przez Sprzedawcę, który może zażądać od Kupującego przedstawienia referencji, danych finansowych, lub ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. Sprzedający w każdym czasie ma prawo odmówić udzielania kredytu kupieckiego.
 7. Kupujący zobowiązany jest informować Sprzedawcę o każdej okoliczności powodującej utratę jego zdolności do zaspokojenia zobowiązań względem Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca w każdym czasie ma prawo zażądać od Kupującego wszelkich informacji (w tym bieżących sprawozdań finansowych) dotyczących jego zdolności płatniczej.
 9. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, prawo do kredytu kupieckiego wygasa z chwilą popadnięcia Kupującego w opóźnienie w płatności z jakiejkolwiek przyczyny.

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla Sprzedawcy.
 4. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 5. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS w każdym czasie.

 

POBIERZ WERSJE PDF >>

 

Powróć do góry strony ELTECH
Logo ELTECH Sp. z o.o.Szanowni Państwo!

Nasza strona dostosowana jest do wyświetlania na urządzeniach mobilnych z rozdzielczością ekranu > 320px. Sugerujemy skorzystanie z tego typu urzadzenia, w celu komfortowego korzystania ze strony!

Strefa klienta

Strefa klienta
zamknij