Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika pozyskanych przez Serwis internetowy, działający pod adresem https://www.eltech.com.pl/ oferujący Usługi telekomunikacyjne (dalej zwane Usługami).
Polityka prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies i podobnych technologii służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

2. Definicje:

1) Polityka prywatności – niniejszy regulamin;
2) Usługodawca/ Administrator Danych Osobowych/ Administrator:
Centrala Techniczna Eltech Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081787, NIP 8842360401, REGON 891125941.
Kapitał zakładowy 4.343.376,86 złotych
3) Serwis – jeden z serwisów internetowych należących do Administratora oferujący Usługi działające pod adresem strony internetowej:
https://www.eltech.com.pl/
https://b2b.eltech.com.pl/
(zwane też Stroną internetową),
na której Użytkownik może korzystać z przewidzianych w nim funkcjonalności, w szczególności zapoznawać się z ofertą Usługodawcy.
4) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku Usług czy funkcjonalności Serwisu.
5) Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej bezpośrednio lub pośrednio na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, numer uprawniający do wykonania określonego zawodu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (IP), identyfikatory gromadzone za pomocą plików cookie lub innej podobnej technologii lub jeden bądź poprzez kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
6) Usługa – świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Administratora w rozumieniu art. art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
7) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Celem Polityki jest w szczególności:
1) określenie Administratora Danych Osobowych,
2) przekazanie Użytkownikowi danych identyfikacyjnych Administratora wymaganych przez przepisy prawa,
3) udzielenie Użytkownikowi informacji dotyczących wykorzystywania sposobu przetwarzania danych osobowych,
4) udzielenie Użytkownikowi informacji dotyczących wykorzystywania w Serwisie plików Cookies i innych podobnych plików, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
5) zapewnienie Użytkownikowi ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest:
Centrala Techniczna Eltech Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy
ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000081787
NIP 8842360401, REGON 891125941,
Kapitał zakładowy 4.343.376,86 złotych
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
1) w siedzibie Administratora na adres:
ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica
2) adres e-mail:
eltech@eltech.com.pl
3) telefon: 74 858 27 00,
4) fax 74 858 27 01

§ 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Zakres przetwarzania danych osobowych zależy od udzielnych przez Użytkownika zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz aktywności Użytkownika w serwisie, tj. sposobu korzystania przez Użytkownika z różnych funkcjonalności Serwisu, a także zależny jest od podjętej przez Użytkownika komunikacji z Administratorem za pośrednictwem Serwisu.
Poniżej przedstawiamy zakresy przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawnego takiego przetwarzania danych osobowych.

2. PRZETWARZANIE DANYCH – ZGODA UŻYTKOWNIKA

1) W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie wiązało się z opcją udzielenia zgody na przetwarzanie niektórych danych osobowych.
2) W zależności od sposobu korzystania z Serwisu Użytkownik zostanie poinformowany o sytuacjach, w których będzie proszony o wyrażenie zgody oraz o skutkach jej wyrażenia, ewentualnie o skutkach odmowy udzielenia takiej zgody.
3) Zgodnie art. 4 pkt 11 RODO zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
4) Administrator podejmie działania by uzyskanie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych było poprzedzone rzetelną informacją, że przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody Użytkownika oraz, że przekazanie danych jest dobrowolne. Ponadto Administrator przekaże na temat zakresu, celu, okresu i warunków i sposobu takiego przetwarzania danych osobowych.
5) W przypadku udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. PRZETWARZANIE DANYCH – ODWEDZANIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU DOSTĘPNEGO DLA WSZYTSKICH UŻYTKOWNIKÓW

1) Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu (głównych zakładek strony internetowej Serwisu niewymagających logowania) wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych udostępnianych przez komunikujące się urządzenia.
2) Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a. Adres IP,
b. innych unikalnych identyfikatorów powiązanych z przeglądarką, której używa Użytkownik (m.in. pliki Cookies),
c. aktywności Użytkownika w Serwisie,
d. typu i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia Użytkownika,
e. źródła odwiedzin.
3) Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma na celu:
a. oferowanie przez Serwis usług drogą elektroniczną, podstawą prawną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi,
b. zbieranie danych w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzaniu analiz aktywności Użytkowników, a także badaniu preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
c. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, podstawą prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
d. marketing bezpośredni działalności handlowej Administratora, podstawą prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony polegający na promowaniu, dbaniu o wizerunku i działalności Administratora i jego Serwisu.
4) Pozyskiwanie danych Użytkownika następuje za pośrednictwem plików cookies na podstawie zgody Użytkownika, wyrażonej stosownie do art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
5) Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
6) Okres przechowania danych osobowych jest zależny od stopnia aktywności użytkownika w Serwisie. Okres jest zależny od podjętych przez Użytkownika czynności, w tym od czynności Użytkownika w systemach operacyjnych swojego urządzenia, np. poprzez czyszczenie plików Cookies. Okres przechowania danych osobowych nie może przekroczyć jednak okresu jaki jest niezbędny do przedawnienia ewentualnego roszczenia pomiędzy stronami.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH KONTAKTOWYCH

1) Serwis umożliwia kontakt z Administratorem telefonicznie, poprzez pocztę e-mail oraz za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. Dane osobowe są zbierane przy pomocy bramki formularza kontaktowego.
2) W celu skorzystania z formularza kontaktowego należy podać zakres danych osobowych oraz wypełnić formularz z treścią wiadomości.
3) Dane osobowe mogą być również zbierane telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub innych narzędzi komunikacji, np. czaty i inne komunikatory.
4) Zakres przetwarzane danych osobowych przekazywanych przez bramkę formularza kontaktowego, obejmuje;
a. imię i nazwisko,
b. numer telefonu,
c. adres e-mail,
d. opcjonalnie firmy reprezentowanej przez Użytkownika,
e. inne dane podane przez Użytkownika w treści wiadomości.
5) Przekazane dane będą wykorzystane do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na jego. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
6) Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma na celu:
a. udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika i załatwienie jego sprawy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na należytej obsłudze i uzyskania satysfakcji klienta,
b. udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika i zainicjowanie nawiązania współpracy handlowej, podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c. zbieranie danych w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzaniu analiz aktywności Użytkowników, a także badaniu preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
d. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, podstawą prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
7) Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu.
8) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, jednak może ulec zmianie jeżeli nastąpi zmiana celu przetwarzania danych osobowych, np. po zawarciu umowy handlowej z Administratorem. Okres przechowania danych osobowych nie może przekroczyć jednak okresu jaki jest niezbędny do przedawnienia ewentualnego roszczenia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKALMACYJNEGO

1) Serwis umożliwia złożenia zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zakupionych towarów (dalej reklamacja).
2) Dane osobowe są zbierane przy pomocy bramki formularza reklamacyjnego.
3) W celu skorzystania z formularza reklamacyjnego należy podać zakres danych osobowych oraz wypełnić rubryki dotyczące: danych zakupu towaru pozwalających na identyfikacją transakcji, dostrzeżonej niezgodności towaru z umową sprzedaży, oczekiwania klienta oraz opcjonalnie uzupełnienia formularza wiadomości.
4) Dane osobowe mogą być również zbierane telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub innych narzędzi komunikacji, np. czaty i inne komunikatory.
5) Zakres przetwarzanych danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem bramki formularza reklamacyjnego, obejmuje;
a. imię i nazwisko,
b. numer telefonu,
c. adres e-mail,
d. dane reprezentowanej przez Użytkownika firmy- Klienta,
– NIP
– adres
– numer telefonu
6) Przekazane dane będą wykorzystane do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na jego reklamację.
7) Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma na celu:
a. udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika i załatwienie jego reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na należytej obsłudze i uzyskania satysfakcji klienta,
b. wykonanie umowy, podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
c. prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, podstawą prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
8) Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego, a ich niepodanie może skutkować niemożliwością obsługi zgłoszenia reklamacyjnego. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
9) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a w następnie zależności od sposobu rozpatrzenia reklamacji przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego (np. przy skorygowaniu dokumentu księgowego) lub okres przedawnienia roszczenia związanego ze złożoną reklamacją. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

6. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SYSTEMU ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH – PLATFORMA B2B https://b2b.eltech.com.pl/

1) Korzystanie z Systemu zamówień internetowych – Platforma B2B https://b2b.eltech.com.pl/ (dalej Serwisu B2B) i składnie zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych Użytkownika reprezentującego przedsiębiorcę lub innego klienta zinstytucjonalizowanego.
2) Użytkownik podaje dane osobowe podczas rejestracji – zakładania konta klienta.
3) Zakres przetwarzane danych osobowych przekazywanych przez bramkę formularza kontaktowego, obejmuje;
a. imię i nazwisko,
b. numer telefonu,
c. adres e-mail,
d. dane reprezentowanej przez Użytkownika firmy,
– nazwa /forma prawna klienta
– NIP
– rodzaj działalności
– adres firmy
– adres wysyłki
e. opcjonalnie dane osoby polecającej.
4) Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma na celu:
a. udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika i zainicjowanie nawiązania współpracy handlowej, podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. zbieranie danych w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzaniu analiz aktywności Użytkowników, a także badaniu preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
c. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, podstawą prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
5) Przekazanie danych przy zakładaniu konta klienta Serwisu B2B jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy handlowej – tj. złożenia zamówienia przez Serwis B2B. Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkuje niemożliwością nawiązania przez Administratora współpracy handlowej za pośrednictwem Serwisu B2B.
6) Administrator w celu założenia konta Klienta Serwis B2B może żądać dodatkowych danych oraz przekazania – dołączenia dokumentów niezbędnych do założenia konta lub udzielenia kredytu kupieckiego. W takim wypadku mogą być przetwarzane dane osobowe dotyczące sytuacji finansowej klienta.
7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy- zamówienia, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego (np. przy skorygowaniu dokumentu księgowego) lub okres przedawnienia roszczenia związanego daną transakcją – złożonym zamówieniem reklamacją. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

§ 4. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu, takim jak firmy informatyczne, firmy kurierskie, firmy księgowe, agencje marketingowe. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane mogą być ponadto przekazywane w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa odbiorcom takim jak organy administracji publicznej lub inne organy władzy realizujące zadania ustawowe i posiadające podstawę prawną do żądania otrzymania danych osobowych Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przesłane do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w przypadku korzystania przez usługi hostingu w chmurze.

Jeżeli dane osobowe będą przekazywane poza terytorium EOG to Administrator podejmie niezbędne działania, aby podmioty współpracujące dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych równoważny z poziomem obowiązującym w EOG oraz zastosuje wobec nich odpowiednie środki zabezpieczające transfer danych zgodnie z ustaleniami RODO.

§ 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych;
1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
1) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
2) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, o planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle pozyskiwania danych osobowych, o fakcie czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji w stosunku do osoby użytkownika w oparciu o przetwarzane dane osobowe, w tym o profilowanie, a nadto czy jego dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską oraz stosowanych w związku zabezpieczeniach,
3) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
2. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą Użytkownika.
4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
1) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
2) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
3) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. W szczególności dotyczy to danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administrator, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, danych zdarzenia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
1) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
2) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
3) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
6. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 21 ust 1 RODO.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Złożona przez Użytkownika rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego skutkować będzie zaprzestaniem wszelkich działań Serwisu związanych z promocją towarów względem Użytkownika.
Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6. PROFILOWANIE

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników. W takim przypadku celem działań Administratora są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań użytkowników).
W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób, Serwis będzie mógł przeprowadzać takie operacje tylko za zgodą Użytkownika. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych.

§ 7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Podejmuje działania by dane osobowe Użytkowników były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Serwis dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności RODO.
2. Serwis dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą,
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
3. Serwis stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Serwis dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Serwis zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
5. Osoba mająca dostęp do danych osobowych Użytkownika przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia

§ 8. PLIKI COOKIES.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym Użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
• optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności serwisów firmy Google i dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3. W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, które są klasyfikowane w zależności od zastosowanego kryterium.
4. W zależności od źródła pochodzenia plików cookies wyróżniamy pliki cookies Administratora i plików cookies osób trzecich. Pliki cookie administratora to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Serwis może ewentualnie korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich.
5. W zależności od okresu przechowania plików wyróżniamy pliki sesyjne cookies i pliki stałe cookies.
Sesyjne cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W zależności od celu zastosowania wyróżniamy konieczne pliki cookies, analityczne pliki cookies marketingowe pliki cookies.
Konieczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Analityczne pliki cookies mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Marketingowe pliki cookies mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika.
7. Strona internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies koniecznych w urządzeniu końcowym Użytkownika.
8. Przechowywane pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
9. Korzystamy z rozwiązań, narzędzi i usług Google Analytics, Google Fonts, Google Tag Manager, Gstatic, Facebook Social Plugins oraz Pixel Facebook.
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności firmy Google oraz Meta do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

§ 9. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

1. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Więcej informacji na temat stosowanych na Stronie Internetowej rodzajów plików cookies oraz ich ustawień można uzyskać w bramce „polityka cookies” na Stronie Internetowej.

2. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Cookies w przeglądarce Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Cookies w przeglądarce Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Cookies w przeglądarce Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

Cookies w przeglądarce Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Cookies w przeglądarce Safari
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

§ 10. LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka prywatności została przyjęta na podstawie zarządzenia Zarządu Centrali Technicznej Eltech Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy i wchodzi w życie z dniem 07.06.2023 r.
2. Zmiana treści Polityki prywatności może nastąpić w takim samym trybie.
3. Prawem właściwym dla Polityki prywatności jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Powróć do góry strony ELTECH
Logo ELTECH Sp. z o.o.Szanowni Państwo!

Nasza strona dostosowana jest do wyświetlania na urządzeniach mobilnych z rozdzielczością ekranu > 320px. Sugerujemy skorzystanie z tego typu urzadzenia, w celu komfortowego korzystania ze strony!

Strefa klienta

Strefa klienta
zamknij